Algemene voorwaarden

Om alles goed en duidelijk te laten verlopen hebben wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld, zodat beide partijen niet voor verrassingen komen te staan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Doula Almere. Doula Almere heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Bij het doen van een aanvraag of bij het aanvinken op de website van de algemene voorwaarden of bij betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Ook als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt de klant geacht deze gelezen en geaccepteerd te hebben.

1.         Definities/algemeen

1.0       Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Doula Almere.

1.1       Onder cursist/deelnemer/client wordt verstaan: De persoon welke (toekomstig) deelneemt aan een workshop, les, cursus, consult, behandeling of begeleiding ontvangt van Doula Almere. Onder de geboortepartner wordt verstaan: De partner die de cursist mee neemt naar de cursus of les, vaak is dit de vader van het kindje, maar dit kan ook de moeder, zus, vriend/vriendin doula etc. zijn. Of de ouder met zijn of haar kind.

1.2       Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Doula Almere een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan waarbij, tegen betaling van een vergoeding, workshops, lessen, consulten, cursussen, begeleiding, behandelingen of producten worden gegeven of verkocht/verhuurd.

1.3       Opdracht: Een overeenkomst of contract tussen Doula Almere enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend of product wordt geleverd door Doula Almere. Doula Almere behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

1.4       Contract: Een overeenkomst tussen Doula Almere enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend of product wordt geleverd door Doula Almere.

1.5       Ten behoeve van de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt er gesproken over zij of haar. Of je/jij Daar waar over zij/je/jij of haar wordt gesproken kan ook hij of hem of jullie worden gelezen.

 2.0      De Cursussen

2.1       We geven verschillende cursussen zowel zwangerschapscursussen als ouderschapscursussen als (baby) yoga lessen.

2.2       Op www.doulaalmere.nl kan de planning van de cursussen/lessen worden gevonden. De data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus/les opgeschoven. Indien hier sprake van is, krijgt de cursist/deelnemer hierover bericht.

3.0       Inschrijving, betaling, annulering of wijziging cursus.

3.1       Inschrijven kan via de website www.doulaalmere.nl doormiddel van het inschrijfformulier. Of door een e-mail te sturen naar info@doulaalmere.nl

3.2       Na inschrijving ontvangt de cursist/deelnemer op het door zijn/haar opgegeven e-mailadres binnen 5 werkdagen de ontvangstbevestiging, praktische informatie en factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn. (uitzondering doula begeleiding zie) Pas na betaling is de cursist zeker van zijn/haar plaats in de cursus/les. Bij een late aanmelding dient het cursusbedrag vóór aanvang cursus/les/consult betaald te zijn. Bij betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Welke op de website te vinden zijn. (ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen na aanmelding geen ontvangstbevestiging dient zij contact op te nemen met Doula Almere, check altijd wel eerst je spam)

3.3       De prijs bij een privécursus is altijd exclusief reis- en eventuele parkeerkosten van Doula Almere. Reis- en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en apart vermeld op de factuur.

3.4       Alle op de website, folder of flyer genoemde prijzen zijn inclusief btw. Doula Almere behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5       De cursist/deelnemer dient de kosten altijd voor deelname te voldoen op een door Doula Almere aangegeven rekeningnummer.

3.6      Als het voor de cursist/deelnemer een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen, dan kan deze contact opnemen met haar docent/begeleider om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.

3.7       Als je de factuur niet op tijd betaalt, ben je van rechtswege in verzuim. Je bent dan de wettelijke rente plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De volledige vordering van Doula Almere op jou is onmiddellijk opeisbaar als:

 • Je een betalingstermijn overschrijdt;
 • Je failliet bent of in surseance van betaling;
 • Je onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Als je niet op tijd betaalt, ben je per direct in verzuim. Je bent dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Doula Almere. Plus extra gemaakte kosten van Doula Almere zowel in materiele zin als in tijd. Het uurtarief van €55,- blijft ook dan geldig voor de gemaakte extra tijd voor jou.

3.8       Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursussen. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden, nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

3.9       Aanmeldingen worden verwerkt op binnenkomst, kan de cursist/deelnemer niet geplaatst worden bij de door haar gekozen groep, omdat deze vol zit wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de cursist/deelnemer om andere mogelijkheden te bespreken. Wanneer er geen passend alternatief kan worden gevonden vervalt de inschrijving.

3.10    Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus waar zij zich voor op heeft gegeven. Dient zij Doula Almere hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus wordt €25,- administratie en bijkomende kosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld of indien niet betaald wordt dit bedrag nog in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf drie weken tot 10 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Uiteraard kunnen we samen kijken of er andere mogelijkheden of cursussen zijn die voor beide partijen passend zijn. Restitutie van het cursusgeld met uitzondering van de €25,- administratiekosten kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

 • Indien de cursist bevalt vóór de start van de (eerste) cursusdag.
 • Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht). En de cursus niet op een later moment ingehaald kan worden, tegen een extra vergoeding privé kan worden gegeven of online kan worden gevolgd.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats als de cursist om welke reden dan ook de cursus niet wil/kan afmaken.

3.11    Doula Almere behoudt zich het recht voor om de cursus/les te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist/deelnemer wordt hierover op de hoogte gebracht. Doula Almere zal er alles aan doen om in overleg met de cursist een passend alternatief te vinden. Mocht dit alles niet passend zijn voor de aanstaande cursisten dan ontvang je het cursusgeld retour.

3.12     Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent/bevalling of andere overmacht en er is geen andere docent beschikbaar, dan zorgt Doula Almere dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Doula Almere zal zich te allen tijde inspannen om de cursist/deelnemer de mogelijkheid te bieden de les alsnog te volgen, op een andere locatie, tijdstip, privé of bij een andere docent. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

3.13     Wanneer de cursist een les niet op de geplande cursusdatum kan bijwonen, mag deze les worden ingehaald in een volgende groep van dezelfde docent (indien mogelijk). Online gevolgd worden. Of tegen een vergoeding privé. De cursist overlegt hierover met de docent. Er moet rekening gehouden worden met beschikbare ruimte binnen de gewenste cursus. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

4.0       Doula begeleiding

4.1       Als Doula geven we emotionele en fysieke begeleiding aan jou, de zwangere vrouw (én je partner) gedurende de zwangerschap, tijdens de bevalling en een korte periode daarna. In deze periode helpen we jou om de bevalling zo goed mogelijk voor te bereiden en zo veilig en positief mogelijk te laten ervaren.

We zijn onafhankelijk en zelfstandig, we werken voor jou/jullie. We werken niet voor de verloskundige, de gynaecoloog of andere zorgverleners. Onze rol is gevormd door jullie wensen die wij tijdens het traject gedurende de zwangerschap vormgeven.

4.2       De actuele prijzen van de doula begeleiding vind je op de website.

4.3      Doula Almere vraagt om te allen tijde door haar doula cliënten op de hoogte gehouden te worden van hun huidige (medische) situatie en veranderingen in keuzes, zwangerschap etc. zodat ze hier haar begeleiding op aan kan passen.

4.4      Doula Almere werkt samen als een doula team. We zullen beide kennis met jullie maken, uiteraard kun je je voorkeuren aangeven. Mocht een van de doula’s ziek zijn of niet aanwezig zijn zal de andere doula de wacht overnemen. Er wordt vooraf duidelijk met jullie gecommuniceerd wie wanneer op wacht staat.

4.5       De wacht periode is in principe vanaf 37 weken zwangerschap tot de geboorte van jullie kindje (tenzij anders overeengekomen) mocht de bevalling onverhoopt eerder beginnen komen wij zo snel als mogelijk naar jullie toe. De belinstructies ontvangen jullie voor week 37.

JofyulBirth& Babies heeft soms meerdere cliënten per maand, mocht een van de bevallingen tegelijkertijd plaats vinden (wat erg zeldzaam is) zal de andere doula van het doula team bij de bevalling aanwezig zijn.

4.6       Mocht door enorme overmacht beide doula’s niet beschikbaar zijn op het moment van de bevalling zullen we ons tot het uiterste inspannen om een back-up doula in te schakelen.

4.7       Mocht een bevalling langer dan 15 uur duren of de doula merkt dat zij door vermoeidheid, ziekte of andere reden niet meer in staat is om haar werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren heeft zij het recht om haar doula collega in te schakelen om de ondersteuning bij de bevalling over te nemen. Uiteraard doen we dit in overleg met de aanstaande ouders.

4.8      Bij een geplande keizersnede is de ondersteuning van een Doula ook erg waardevol. Wij zullen aanwezig zijn bij de voorbereiding. En zo veel als mogelijk is bij de keizersnede. Het volledige doula bedrag wordt in rekening gebracht. Indien de keizersnede en de geboden ondersteuning hiervoor en erna korter is dan 3 uur, zullen wij jou na de bevalling een ondersteuningsalternatief aanbieden.

4.9       Als Doula Almere door een fout of overmacht vanuit onze kant niet bij de bevalling aanwezig heeft kunnen zijn en we geen back-up Doula hebben kunnen regelen, dan zal er €375,- terug betaald worden.

4.10     Indien we niet op tijd bij de bevalling hebben kunnen zijn, doordat bijvoorbeeld de baby geboren wordt binnen de afgesproken aanrijtijd nadat jullie ons hebben geïnformeerd, bij een vroeggeboorte of bij medische spoed of als jullie op het moment van de de bevalling ons niet geïnformeerd hebben. Wordt het volledige doula bedrag in rekening gebracht. Wij zullen dan na de bevalling extra ondersteuning als alternatief aanbieden.

4.11     Als er sprake is van ernstige nalatigheid waardoor nakoming van de opdracht vanuit Doula Almere blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

4.12     Als je na het kennismakingsgesprek graag de doula begeleiding van Doula Almere wilt ontvangen zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen, verplicht dit tot betaling van het volledige bedrag. Tenzij de uitzonderingen van toepassing zijn.

4.13     De facturering gaat als volgt: Na het kennismakingsgesprek en de schriftelijke danwel mondelinge toezegging van de cliënt(en) voor het starten van het doula traject brengen wij €225,- voor het reserveren van jouw uitgerekende datum in rekening. Pas na betaling van dit bedrag ben je verzekerd van jouw doula plek. Daarnaast brengen wij op dezelfde factuur een bedrag van

€350,- en de reiskosten in rekening voor het voortraject. Het overige deel van het door jouw gekozen pakket, eventuele extra reiskosten of het bad factureren we na de bevalling en dient binnen 21 dagen na de bevalling betaald te zijn.

4.14     Als de cliënt bij ons ook een zwangerschapscursus volgt, zullen wij de factuur van de zwangerschapscursus apart sturen van de doula factuur. De cursusfactuur dient altijd voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Uiteraard verrekenen wij ook dit cursusbedrag met het gekozen pakket

5.0       Huur bevalbad (Mini of regular) of huur TENS

5.1       Partijen

Verhuurder is Doula Almere, gevestigd aan de Transistorstraat 7, te Almere. Huurder is de wederpartij van Doula Almere.

5.2       Algemeen

 • De Birth pool in a Box is een bevalbad dat gebruikt wordt tijdens de bevalling. Een warm bad helpt de moeder ontspannen, vermindert ongemakken en helpt de moeder door de opwaartse druk van het water gemakkelijk diverse, natuurlijke bevalhoudingen aan te nemen.
 • De ELLE TENS is een apparaat dat verlichting geeft tijdens de weeën.
 • Doula Almere is en blijft eigenaar van de Birth pool in a Box en de bevalset en de TENS. Doula Almere stelt de Birth pool in a Box en de bevalset/ de TENS gedurende de duur van deze overeenkomst ter beschikking aan huurder en huurder betaalt aan de verhuurder een huursom.

5.3       Duur/annuleren

De duur van de huurperiode bedraagt in principe 5,5 week: 3,5 week voor de uitgerekende datum tot 2 weken en 1 dag na de uitgerekende datum. (tenzij je eerder bevalt of anders overeengekomen) De verhuurperiode vangt aan op het moment dat de Birth pool in a Box en de bevalset of de TENS door Doula Almere wordt bezorgd. Na schriftelijk overleg en met toestemming kan de huurperiode verlengd worden tegen een extra vergoeding, maar alleen indien het bad of de TENS niet aansluitend verhuurd is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! De huurder dient direct na de geboorte (ook al is dit met 38 weken) het bad of TENS weer te retourneren. Ik vraag met klem om binnen 5 dagen na de geboorte het bad weer te retourneren. Of binnen 3 dagen na de geboorte contact met mij op te nemen voor het ophalen van het bad.

Indien je het bad annuleert voor aanvang van de huurperiode, met geldige medische reden ontvang je het volledige bedrag excl. €20,- en voor de TENS €10,- reserveringskosten/administratiekosten weer retour. Deze kosten worden altijd in rekening gebracht na het opmaken van de factuur door Doula Almere.

5.4      Toebehoren

Doula Almere verhuurt de Birth pool in a Box inclusief uitgebreide bevallingsset en gebruikershandleiding. De TENS wordt altijd geleverd met plakelektroden. De bevallingsset wordt geleverd in een doos en bestaat uit:

 • Een hygiënische persoonlijke wegwerphoes
 • Een afdekhoes zodat het bad op temperatuur blijft
 • Een elektrische luchtpomp om het bad op te blazen/ lucht uit het bad te pompen
 • Een elektrische dompelpomp om het water uit het bad te pompen
 • Set kraankoppelingen een thermometer
 • Schepnetje en handschoenen een vloerzeil
 • Een antislip matje
 • 10 meter aan & – afvoerslang

5.5       Staat

Doula Almere levert de Birth pool in a Box en de bevalset of TENS zonder gebreken die het gebruik zou kunnen belemmeren. Echter heeft Doula Almere niet in de hand hoe de vervoerder met spullen omgaat. En kan er per vergissing iets over het hoofd worden gezien.

Controleer het bad (zonder te vullen met water) en spullen of TENS daarom altijd na aankomst.

Na bezorgen of ophalen van de Birth pool in a Box en de bevalset is huurder gehouden de Birth pool in a Box en de bevalset of TENS te controleren op eventuele gebreken. Indien huurder gebreken constateert, is huurder verplicht Doula Almere hierover binnen vier dagen schriftelijk (mail of WhatsApp) te informeren. Indien Doula Almere binnen vier dagen na aflevering geen bericht heeft ontvangen van gebreken aan de Birth pool in a Box en/of de bevalset, wordt de Birth pool in a Box en/of de bevalset of TENS geacht zonder gebreken geleverd te zijn.

Indien gedurende de huurperiode en nadat de Birth pool in a Box en/of de bevalset of TENS bij huurder is afgeleverd, gebreken, beschadigingen, mankementen en dergelijke ontstaan, of indien de Birth pool in a Box en/of de bevalset  of TENS ontvreemd of verloren raakt, is huurder verplicht hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen, contact op te nemen met Doula Almere.

5.6       Herstel/gebreken

Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode ontstaan, spullen of bad dat is beschadigd of niet is terug geleverd komen voor rekening van de huurder. Als wij het bad of TENS in slechte staat of incompleet terug ontvangen worden de kosten voor reparatie, vervanging en/of schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit kan meer bedragen dan de borg die is betaald voor het bad.

Indien het bad niet goed is schoongemaakt of droog gemaakt, zijn ook deze kosten voor de huurder.

Het is huurder pas toegestaan zelf gebreken aan de de Birth pool in a Box en/of de bevalset te herstellen, na overleg en met toestemming van Doula Almere.

Het is niet toegestaan om een warmte uitstralend element in het bad te gebruiken en/of in de nabijheid van uitstekende of scherpe voorwerpen te plaatsen. Ook huisdieren dienen uit de buurt van het bevalbad gehouden te worden. Plaats het bad niet in de nabijheid van elektrisch geladen elementen zoals een lamp of telefoonoplader.

U dient altijd de persoonlijke binnenhoes te gebruiken bij het bevalbad i.v.m. hygiëne. Als u deze niet gebruikt wordt er €250,- in rekening gebracht voor het professioneel schoonmaken/danwel aanschaf van een nieuw bad.

5.7       Huursom/restitutie

Het bad of TENS wordt gehuurd voor een periode van 5,5 week voor de actuele prijs op de website dit is inclusief accessoires en exclusief verzendkosten/haal en brengkosten (de verzendkosten/haal en brengkosten bedragen 15,- euro dit is voorheen en terugzending/ haal en brengkosten.) Bij terugzending dien je het bad of de TENS alleen in te leveren bij een postnl punt, de rest is al geregeld. Het is ook mogelijk om het bad of TENS bij ons af te halen, dan worden er geen verzendkosten/ haal en brengkosten in rekening gebracht. Indien het bad of de TENS in overleg langer dan 5,5 week wordt gehuurd, wordt er 40,- euro per week extra in rekening gebracht.

De borg bedraagt 50,- euro voor het bad. Deze wordt teruggestort als het bad weer in goede staat zonder gebreken, schoon en droog terug is geleverd door de huurder aan Doula Almere. Voor de TENS geld geen borgsom.

Pas na betaling is de reservering van het bad of TENS definitief.

5.8       Onderverhuur/bruikleen

Het is de huurder niet toegestaan de Birth pool in a Box en/of bevalset of de TENS aan anderen te verhuren of in bruikleen te geven.

5.9       Retourneren

Bij het retourneren dient huurder de Birth pool in a Box droog en schoon in te pakken, samen met de VOLLEDIGE bevalset (zie retourlijst) en dit in de doos terug aan te leveren. Indien geen disposables gebruikt, graag alles retour je ontvangt hier geld voor terug.

Huurder gaat bij aanvragen voor de huur van het bad of TENS akkoord met bovenstaande voorwaarden.

6.0       Massages/behandelingen/consulten

Elk consult/afspraak/behandeling dient schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden via e-mail of whatsapp. De ouder/deelnemer verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult, behandeling of massage. De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief BTW.

6.1       Massages/behandelingen en consulten kunnen tot maximaal 48 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Na 48 uur worden de volledige kosten van de afspraak in rekening gebracht. Indien je de afspraak wilt verplaatsen kan dit tot 24 uur van te voren kosteloos. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. Mocht door ziekte of absolute overmacht de afspraak verplaatst moeten worden vragen we dit zsm van te voren te doen. En gaan we graag in overleg voor een passende oplossing.

6.2      Doula Almere is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade of medisch letsel dat voortvloeit uit de behandeling/massage/consult. Deelname is op eigen risico.

Slaapconsult

6.3       We kunnen je als deskundige helpen op het gebied van slapen, maar we zijn geen therapeut, arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog. We geven geen medisch advies. Raadpleeg dus altijd een arts als er iets is dat medisch opgelost mag worden. Spoed hoort hier ook thuis.

6.4       Er is geen garantie op succes bij het Droomplan, daarvoor spelen er te veel variabelen. Je betaalt voor het consult, wat daar uitkomt en wat je daarmee wilt doen is aan jou. Uiteraard krijg je een volledig slaapplan gebaseerd op een effectieve methode.

6.5       We doen ons uiterste best om aan de afgesproken leverdatum te voldoen. Soms is dit door overmacht niet mogelijk. We bieden je dan een alternatieve datum. Je hebt dan het recht om te annuleren

6.6       Een eenmaal gereserveerd slaapconsult/pakket heeft een betaalverplichting. Als binnen twee werkdagen geen betaling is ontvangen, vervalt de reservering. Een eenmaal betaald consult/pakket kan worden geannuleerd binnen 48 uur na de betaling. Na die periode is er geen restitutie mogelijk. Het verplaatsen van een consult/pakket is mogelijk tot een week voor of na de datum.

Draagconsult

6.7      Doula Almere geeft enkel advies mbt dragen. De ouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult of workshop. Het advies gegeven in een persoonlijk consult is niet overdraagbaar aan derden.

6.8       Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening of andere zorg vragende problematiek heeft (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult/workshop gemeld te worden aan Doula Almere. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.

6.9       Tijdens het consult is het nodig dat iemand anders aanwezig is om voor de baby en eventueel andere kinderen zorg te dragen. Deze oppas wordt in geen enkel geval onderricht in het dragen van kinderen. Zo kun jij je helemaal op het consult richten.

Even tussendoor een kleine voeding geven aan je baby is natuurlijk geen probleem; een huilende baby kan je te veel afleiden. Houd wel rekening met de tijd, het is anders jammer van het consult.

6.10     Wij werken met schone materialen. Om dit zo te houden vraag ik je om vlak voor en tijdens het consult niet te roken. Consulten en workshops die op locatie gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte. Rookt iemand van het gezin, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoudt Doula Almere het recht het consult te annuleren met behoud van betaling, en/of extra kosten voor het wassen van de dragers en doeken in rekening te brengen. Ditzelfde geldt voor huisdieren we vragen of huisdieren tijdens het consult in een andere kamer kunnen verblijven.

7.0       Uitvoering opdracht

7.1      Doula Almere zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

7.2      Doula Almere mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

7.3       Je zorgt dat je tijdig alle informatie aan Doula Almere verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Doula Almere om de opdracht uit te voeren.

7.4       Als je de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Doula Almere de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Doula Almere is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Doula Almere is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

7.5       Indien Doula Almere door aanwezigheid bij een bevalling of door ziekte of overmacht niet beschikbaar kan zijn voor een zwangerschapscursus, baby yoga, consult, behandeling of andere werkzaamheden wordt je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld per email/telefoon/whatsapp en zal Doula Almere zich inspannen om de cursus/les/consult/afspraak op een ander tijdstip/locatie plaats te laten vinden. Zoals benoemd in 3.13

7.6      Doula Almere behoudt ten alle tijden recht een consult, behandeling, afspraak te weigeren. Indien de veiligheid van Doula Almere tijdens de afspraak/behandeling/consult in gedrang is, mag deze onmiddellijk geannuleerd worden danwel opgeschorst worden. De kosten voor het consult worden volledig in rekening gebracht.

7.7       De cliënt mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen tijdens de behandeling, cursus, consult van Doula Almere.

7.8       Als Doula Almere om wat voor reden dan ook het reëel acht dat de behandeling/consult/afspraak niet veilig is voor de cliënt kan deze opgeschort of geannuleerd worden. Dit geheel ten beoordeling van Doula Almere. Indien schuld bij de client ligt wordt de volledige afspraak in rekening gebracht.

8.0       Cadeaubonnen

Cadeaubonnen verstrekt vanuit Doula Almere zijn niet inwisselbaar voor geld. De geldigheid van een cadeaubon is 2 jaar. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de cadeaubon geeft dit geen recht op terugbetaling van de reeds gekochte cadeaubon.

9.0       Wijziging opdracht

9.1       Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

9.2      Doula Almere kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen als er bewezen onvoorziene kosten zijn. Doula Almere zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Je aanvaardt schriftelijk de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

9.3      Doula Almere mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van jou (en/of jouw partner) weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de dienstverlening.

9.4       Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging

9.5      Doula Almere mag de opdracht opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.

9.6       Als er sprake is van ernstige nalatigheid waardoor nakoming van de opdracht vanuit Doula Almere blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

9.7      Doula Almere mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als je jouw verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Je moet Doula Almere dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

9.8       Als je de opdracht tussentijds opzegt, zal er in overleg een alternatief aangeboden worden. Er vindt geen restitutie plaats.

9.9      Doula Almere mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

 • Je overschrijdt een betalingstermijn;
 • Je bent failliet of in surseance van betaling;
 • Je wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken.
 • Er is sprake van een ernstig verstoorde vertrouwensband.

 10.0    Aansprakelijkheid

10.1    Doula Almere, of de docent, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist/deelnemer naar de cursus/les/consult/behandeling worden meegenomen, dan wel schade of letsel of emotionele schade dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus/les/consult/begeleiding/behandeling. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Doula Almere (wat bewezen dient te worden door de tegenpartij). Hier zal het bedrag uitgekeerd worden dat de persoonlijke verzekering vergoedt.

10.2     De cursist/deelnemer dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus/les/consult/behandeling mogelijk is. Doula Almere is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist/deelnemer. Ondanks dat Doula Almere de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname op eigen risico.

11.0    Vrijwaring

11.1     Opdrachtgever vrijwaart Doula Almere voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Doula Almere toerekenbaar is.

11.2     Als derden Doula Almere aanspreken, zal je haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.

11.3     Als je geen maatregelen neemt, mag Doula Almere zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Doula Almere, komen geheel voor jouw rekening en risico.

12.0    Vertrouwelijkheid

12.1     Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Doula Almere alle informatie van jou en/of je partner en overige gezinsleden geheimhouden tegenover derden.

12.2    Doula Almere zal de informatie die door jou is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Doula Almere optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

12.3     Je zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Doula Almere niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

13.0     De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Doula Almere is één jaar.

 14.0    Verkoop artikelen Doula Almere

Definities

’Verkopende partij’: Doula Almere

‘Consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.

14.0     Levering en levertijd

14.1     De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan haar worden bezorgd.

14.2     Levering zal zo snel mogelijk plaats vinden het streven van Doula Almere is binnen zeven dagen, maar aangezien Doula Almere veel producten op bestelling maakt kan dit langere tijd in beslag nemen.

15.0    Aansprakelijkheid verkoop producten

15.1     De aansprakelijkheid van Doula Almere is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van een product of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Doula Almere.

15.2    Doula Almere is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit miscommunicatie, informatieverlies, verminkingen en/of het onvolledig overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet, e-mail dan wel enig ander communicatiemiddel tussen de consument en Doula Almere.

15.3    Doula Almere is niet aansprakelijk voor materiele of inmateriele schade bij en na gebruik van producten verkocht door Doula Almere.

16.0    Garantie

16.1    Doula Almere garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden indien juist gebruik.

16.2     Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen is Doula Almere verplicht zo spoedig mogelijk nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, de zaken te herstellen.

16.3     De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling.

16.4     De garantie geldt niet voor krassen op het product als er onjuist is omgegaan met het schoonmaken daarvan.

16.5     De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een product zijn verwijderd of gewijzigd.

 17.0    Eigendomsvoorbehoud

17.1     Door Doula Almere geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht.

17.2    Doula Almere raadt de consument ten sterkste af het product na eigen gebruik aan derden te overhandigen voor persoonlijk gebruik.

18.0    Gebreken; klachttermijnen

18.1     De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt.

18.2     Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 14 dagen na levering aan Doula Almere schriftelijk te melden.

19.0 Betaling

19.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het totale verschuldigde bedrag vóór verzending plaats te vinden.

20.0    Herroepingsrecht

20.1     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

20.2     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

20.3     Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, of de overeenkomst kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier en door een aankondiging te doen via info@doulaalmere.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

20.4     Indien de klant na afloop van de in lid 20.1 en 20.2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

20.5    Producten die speciaal voor u gemaakt zijn of producten betreffende de hygiëne zoals navelveters en borstpads zijn uitgezonden van retourrecht. Kosten van het retour zenden van producten zijn voor eigen rekening.

Algemeen

21.0    Klachten

21.1     Wij doen er uiteraard alles aan om klachten te voorkomen, mocht er onverhoopt toch een klacht ontstaan hopen wij dat de cursist/deelnemer/consument dit direct meldt. Hiernaast kan een cursist/deelnemer of consument zijn/haar klacht ook schriftelijk indienen bij Doula Almere.

21.2     Je moet eventuele klachten schriftelijk en binnen 14 dagen na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.

21.3     Als je op tijd een klacht indient, schort dit jouw betalingsverplichting niet op.

21.4     Als je een klacht later meldt, komt je geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

21.5     Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Doula Almere de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na jouw schriftelijke kennisgeving van het gebrek vervangen, herstellen of vergoeden.

21.6     Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor jouw rekening.

21.7     Wanneer de begeleiding niet naar je tevredenheid is verlopen en je dat tijdig hebt gemeld volgens dit artikel, maar wij daar samen niet uit komen, kun je contact opnemen met de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s of Het HypnoBirthing Institute.

22.0     Nietigheid

22.1 Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

23.0    Strijdige clausule

23.1     In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Toepasselijk recht: Nederlands recht. Bevoegde rechter: Rechtbank Oost-Brabant.

0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelwagen is leegTerug naar Shop
  × Contact